Kako kupiti?

Korak 1

Sastanak sa investitorom ili ovlaštenim prodavcima

Zakazujete sastanak mail adresom altears.trebinje@gmail.com ili putem broja telefona +387/65-224-657 koji će biti organizovan u prostorijama u sjedištu naše firme ili direktno na gradilištu.

Korak 2

Pregled nekretnina i rezervacija

Nakon sastanka i uvida u nekretninu vi birate stan koji vam odgovara,  a u sledećem koraku ćete ga rezervisati.
Rezervacija nekretnine traje 7 dana kako bi imali mogućnost donošenja odluke o načinu plaćanja, te provjeriti svoju kreditnu sposobnost.

Rezervacija stana je besplatna i nije potrebna kapara.

Korak 3

Potpisivanje notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora

Kupoprodajnim ugovorom se definiše predmet kupoprodaje, ukupno ugovorena kupoprodajna cijena te način i rok plaćanja iste.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

Korak 4

Plaćanje u ratama

Nakon potpisanog kupoprodajnog ugovora, stan možete platiti u punom iznosu ili u ratama prema fazama gradnje što će biti definisano u notarskom ugovoru.

Korak 5

Kupovina – plaćanje putem kredita

Ukoliko se kupac odluči za kupovinu putem stambenog ili hipotekarnog kredita neophodno je da se s notarski obrađenim kupoprodajnim ugovorom obrati jednoj od poslovnih banaka sa zahtjevom. Ukoliko se radi o hipotekarnom kreditu neophodna je izjava – saglasnost prodavca na zalaganje nekretnine – stana koji je predmet ugovora.

Po odobravanju kredita kupac pristupa potpisivanju ugovora o kreditu sa bankom povjeriocem, a nakon toga ugovor o zasnivanju hipoteke koji potpisuj; Kupac – korisnik kredita, predstavnik banke i punomoćnik prodavca.

Poslije potpisivanja ugovora o hipoteci slijedi upis u ZK ured te banka povjerioc prebacuje na transakcijski račun prodavca iznos koji je odobren ugovorom o kreditu.

Troškove notarske obrade ugovora o hipoteci snosi kupac.

Korak 6

Primopredaja i useljenje

Nakon tehničkog prijema zgrade (pribavljena upotrebna dozvola) i uplate kompletnog kupoprodajnog iznosa, AlteaRs vam zvanično predaje stan.

Ispunjenjem ovih uslova kupac stiče pravo ulaska u posjed nekretnine.

Prodavac i kupac zajedno obilaze nekretninu i sačinjavaju zapisnik o primopredaji nekretnine, a tom prilikom kupac preuzima i ključeve stana, zgrade, poštanskog sandučića i garancije za ugrađene uređaje.

Prodavac izdaje kupcu potvrdu da je ugovorena cijena isplaćena u cjelosti, nakon čega se kod notara potpisuje aneks osnovnog ugovora.

Sa zapisnikom o primopredaji nekretnine, kopijom lične karte te kopije notarski obrađenog ugovora kupac se prijavljuje kao korisnik kod nadležnih ustanova i ostalih ovlaštenih preduzeća (voda, el.energija, telefon i ostalo).

Troškove notarske obrade anexa osnovnog kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

Korak 7

Prijava poreskoj upravi

Svi kupci stanova u novogradnji, shodno važećoj zakonskoj regulativi oslobođeni su plaćanja poreza na promet nekretnine kao prvi kupci novoizgrađene nekretnine.

Bez obzira na navedeno kupac se mora obratiti nadležnoj poreznoj upravi u zakonskom roku i pribaviti rješenje o oslobađanju poreza na promet.

Korak 8

Upis vlasništva i Zemljišne knjige

Po pribavljenom rješenju od porezne Uprave, Kupac otpravak orginala kupoprodajnog ugovora predaje u ZK ured nadležne Geodetske uprave.

Kupac postaje vlasnik nekretnine tek sa knjiženjem nekretnine u zemljišne knjige.

Više informacija možete dobiti kontaktirajući nas!

altears.trebinje@gmail.com

+387/65-224-657